Saturday, May 25, 2019

மனிதன் மிகவும் சாதாரணமானவன்தான். உளறல்கள்


Related imageகாதல்னா என்னனு கேள்வி கேட்டு கேலி செய்து சிரித்தவள், பின்னாளீல் காதலில் விழுந்து, பிறகு காமத்தில் விழுந்து எப்படியெல்லாமோ நினைவில் பறந்து, இன்பத்தில் திளைத்து, கடைசியில்... கடமைக்காக எந்தவித உறூதியும் தராத அவனையும் துறந்து, அந்த உறவை ஒரு இன்ஃபாச்சு வேஷனாக மறந்து, வாழ்க்கையை தொடர்ந்து... நல்ல மனைவியாக, நல்ல துனணவியாக, நல்ல தாயாக வாழ்வது நீ மட்டுமல்ல!  இவ்வுலகில் கோடிப் பெண்கள் அப்படித்தான் உன்னைப் போல் வாழ்ந்தார்கள், வாழ்கிறார்கள். நீ மட்டும் 'யுனீக்" அல்ல என்பதை நீ ஏற்றூக்கொள்ளத் தயங்கினாலும் அதுதான் கசப்பான உண்மை.

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYUAAACBCAMAAAAYG1bYAAAAilBMVEX///8AAADz8/P8/Pz39/fp6env7+/f39+rq6vi4uJwcHDa2tq0tLSnp6f29vbd3d2Pj4/BwcHHx8d/f39ISEiGhoahoaHR0dFqamqampq6urrOzs4oKChNTU1hYWF2dnYuLi4YGBghISE2NjYtLS1ZWVk8PDwSEhJTU1NDQ0M5OTmbm5sjIyMUFBSFlYCrAAAS4klEQVR4nO1d50LjOBDGaaQBaaQTElgI7ML7v97FqiNpRhoFcxDI9+tuY8mypheJi4szzjjjjDPOOOOMM84444ejt+wvb756Eb8cV/uixP629dUr+cW4LQxGX72WX4ubAuAsDR/B5fCqvaodNXQBiLCvV7yu00PtaEZsP8hNfOr5v3Quk/v6BGWheewSfgZat++HTXieHkGJxsTu4sL7bVMMU8MnkAqr/Nf/ICzNPoyz9YqzjZ6/+SfN3c7wZe7LfxKGcCcyHZUlHFtcOr+1in1y/AsY/f6brXOtiOxkChtn7L3z27DoJsd3wehN1pt/GO5dKuQp51d38BT+NiiukuOhj1R08hb+k9B097F4yvIX79zBY/e3wGsK0Iajf7EwDDwqFM8fGA2tcaMoGsnx0K5sfrGP9OBTIctAu9a5eAU/9Zz/IzACg+9yl/5z0AuIkJVI8Ic/2Z/axSA9fnjke78tmrPeESmAQCEV7ZzhNX/0tflpno7ZHLuQ9d5viiuhWbrZbsarv415LOlR4RX4uYyYzXq6Dz8hf3FtNpOhBSA6oUJKm1QAnwr2l2axzhheX6X9qW8P4DBOspIQ3SLAND3KouWOBTwwLObp4WM17in96PeH43Xn+DgIEfJ2xMl+FHdAmw0Yit6s+0dECo+eXmBKd/2pQJAOeAHcqA2+9zUds4HA+QeEzYFyT+dvStRDy1xim/Hmf3bYYHMHmb8B3SUcU/DSrFDxW2L07G8kK0Xc+IsSodjy3wz0kZ8+7RWTxOCZ89ZMr+Kbobl4D/aR4ZwciLDGiZCRzoP76IvfVXJfd+5rT1gnLV8KBOP0wIvamz9qKpOrC3bo58TNfoTWTcVsfe/1p+om1cK4V4JRLln5Y14PYUJr8JyhGdxkrO+Yvaeiv4m/gtNshJn6nwGQihna/oDH/PdvYxM0i218dD1Y8ykm82oBL2Xwla8NjjGOfh7PjQ6SMdssWEJmle87APkIiF1UufuFneIYWVh4M7jdRKmYrY74Bv+y1/DFWIbfEONMD5gY5bbrhpR0or1UzDZGlnBq9vkqRYTHSIKydoeN8HuJUggneYA/F0VUGpGqRlG8ZS7hi5EkQsw8r/bogMzgFVsCMEa94iU6fI4tgRXmfBuEtlUx4/2/sapf/iUHo1xYIqusgCTEC2iPEzFbHeUEXt7lm4AwzHsZJfUGB0KsaYWES0KR2QGDBouF/T0Rs+GscEqtefUd+gl/bXGmGXH5sFS2RE5ZYYRPYd+biFhwlXpKPhKqUtNxmkANTWVL3GasARcFmwpqJSwtvowT8pEINuxzxqLaXCNDKyPxRgkbcyR6IxvEEvgr+GoQep0lCht8rAQnBajwD5/BOru38XglyJ8onEwrjB+xKmw5Y2/wsQosaZL4g89g9Xq8N/JSPR8kwk6lC4OSZUYXnGNRQomifdsAQT5WwQbPceWyk4+3/ULtyZwioXLZ9+mhwCrMm6F5zXATCdtczPQDvWh+9EYTAZ7vlDiNfN418f0sdaJSN/txB7MQqSKxBZnDMmo93hsprcLiArMPJ6GTCKvAMs66AUvkdwIqZHiJWpsF1W7jF3WjmXVR5NuV/xXGnw9ZLWlVY7TodqfpyisV+HJ8fRUpSV0RKBV++4uWxw1Sp1F7+Bbzdvp2GYjnHE8/fSo0iz8l9CKpCzh+qjKFwiGtB0XnWWq4gdr8A+MHwlC8C9eoFTXOMtMlVFbQalx8Xc9wb2fXEC95UeU1TvJB852wIK1gCn5bpdq6F8S4FlLdR2O2EaQ69jF8A1UlXAaPtQpS6dA/nNdoSyjELcjKZpTa1Cr2hJVa95vR82yy0UMlsZ2RY1nIzsmkVIW673tGFuEdAzRgdfLo94j/CYxzRp/ozExEhNBFtHC3Ew9I6XVFcqASI/+7n9RDCn9kSjhUIxI8TapCNkofz9nfbqngaaQnG4Tt6dBZPiAVoCuSCxUOcmKf6nB95faSaFCMRERsrLDZmFKx2WiZiGsWFRX2QSKjedE0hotclGSALvhvg6nWzv9j7NbB6t8CBB9hDkUJpnezEw/Lchhu5Tc8X13pjUmQlio3T/MVmRqUXyHDCU+Wyuhd8Mf/1UZ/uQi9PA3KMBD1mfQlBxJ2p0w2LQCvO04v0y90XIKpyXyIpEIdTGQguE9ENYzzcB9G8x/RLC1BaIYh8Ti3ai8ellxGJaMOoqKUQSvmLsoSTTsIucTYWk+IAylWIh0pNb8fOUvLJMjw6SnuUaTcJYF6/5Rp5pZGpB6R2stPZUJMFsPR9DEqFjIh3QtkU7lqpf8V6aYon5STe1mkd0W5Uk/tjrvyios21a6e2le0hwh+fALCy5c2k1RIDuj+JDk+DF7UzpVCG6kYlU9KheSZBR2yCHPz9on5pDbZAOEAcZKo5pfodkEIJ1BmXpGQF+MN+j4MkYMI1JpuChsU9yt6D8v8h+qY8dyTrX5CTJ9R7sjDKLzrAAcSC8ceZ71cqBHJreGpk8MUvaugq4C0DWL7dv7juqQwiTZblpqxD6YBGIJHPstC3yTtgUUQQcWa5HnrLbW1zFciiUzlGnaWt8CHpe8SxFejZPI6fmC6NL6KSr407fQzImrIOuPIQ72PH+QjENRsolLESbwI10SafSQb5dBR9wrR4S/eBqLsefwOEjG5+u9Ayxq3ZF1knrrmIMgVJdD2A7G4PeW0sAjpl9MiVWP3WbHadSS7izfUqGVEeyPF1Fp1hTUeJURCJWU0I7BAefou1tZqrn23Jz4D4wyM1CHSLISy4MWqYqtiyRzCa5arjt1BIgdq2Q3ZQSk1UYKqOI1BVik9NI2kz/1WwfhphW1yCXK8OvkatnS5p27EVi1jup0QTbm760hOVDKDDkWQFLFawXL8WHFKj0wX+Tgs7lqIQyiLRD+eQjKHoTpbtUsbusvO0+VWxTN7lK9QmvNmpNoxs49dYAfbPq/QRtUEQghz1JgtEVbCFkxtoo+OkUY9cbgkR4dMitR5cazGVqJMHtHn2ZrKSdT6DxPwTzpHwidC1NWhO61TVKgXG5UpMHwWShYsuZcKKVFroKhQ7i99nk2zklb4aLsmv/ydgfjuuYhpQqrNVyqX6BL0ozYxhBzhANs+Thsa0tJdRM+zSc9UZ1tx+f6ECk+LTl8jiHYEEe3yL/rjaahIGbpdIW/YLEjpuKTKbmRmcVXuLW3XD9RbGxoRtq7ya+d5HqpBtLZBfPjtXXLlwjtYO6ni0Lra4n+fU2WgRHOQ6I3sgUZUQq1VfZ4nmnXAdjQ6G77oqdD58TTwoth6cSjSuG688xdWcr82RbX6K+MOEg0iScy4XywHyRPJwY5Gp8MPblwJ7ZrbtIAkaLVKuuEaSNw2pO8g0SDdvkpVEtnXSyKhCNAzA20hI7kHxhEqaD2y4nav41Ro7rhlMqjUHKNX6Z0kmamjIhmyo5+9EXFsrnuHFStUGrvDTd/gVJjyOtQuXFXRgMW/jCNFSeAHeqNIFPlwldQuPdHcxBd2oCn3Hk2cy7ZsvQ7W4HZzbDMXEkM854AiNSXurHYm+RYNo0IuJanIjZuDGDhDoGRVeGcYN4WXQQU8h/b4yBjqAaNCblGFogJXpkB6rQwwQAmswvJOTtCskPR06GxIJvtg7lvu/UhUkpLr4ozdN4NL/Co89UzEujEkbSzdDJPpV2BSlZs6ACwBD/KzD4FYKshYG5i96lQSJbASO6yCmS7xkVfB5FbKkdfncqBlsx0UfLZImQ3SBunm6KXQoM5VH/A6mKGnJBmFS6p4neuqIjzC7Dk2sIp8CiMwtp+prfPW/IutAVZ24DbMtOyeN/eD9kqIG974m56VuPkgO95EGgByb2z7A18O5uOO1xoNaAAjDdWdI/G6ELfOj7i+YiQirIiBpqKH9Dh6dUYq83oS7b6L9JuNA5l8bC62gcpUT1rdPUneORfXfjrdwkarcrS7SaKtQbIwX4ItG5gSfJZWs16WygQb95+pksxHO8SfZM3BgOvQuCXEhhNYm53lCKJVwSPbSJLfxmaT7rWct6s19K0o7XQDnzZZvM5GE065QZ6iTYWtSI5D7UYiDhXapiOEYyCtvRlZuch37QyPrI2S415a13ByFyZIm+ZMY5jAc2wVFSpMJTkW2J0XnjbeAvc9PWnLjJxYZzHXvbkAIrWxO8LrknbdDutUatpwdtDmm70MptZT1Z0vHME+aI9DQDdoH1i65MuBL9KxXb9HhPwmzTU1VGCaRLe722afNHtwMhhGmvx3asepKmHoeaUk91dQqOqAvU0ZSNBSCImX/WeFOjbkmhlDzeuF8/JjxkXWeo3lr8GPd2C0eDUnz4Msi/s+4Kleg+1MJCJA/rc0pSaHkLm2Gsyu9C528j94qQe3dnVnhVfNkvzLFyUMMwVBshGSKppUr8MjS64zad3rslvcmMp45btu8w6lgrP3VeUtzu3R7eml8LLjUBR2gGkMg3CCP+NjBx62cYCruH4eSdO4bG6rD+J1OhsQ99Bu3dksJbPW5mXyzF+FYZkFWLtyBpjFcDwFrSh2wS82N/Dxc23YcRGXCtZ/El66Jko0FQZ8LqE9bAota3GudR2aWVnhAiiVus8bGeEoNm0yEa/CHMP/sEpCCzwuFWzsNYUvj7oGID8ozLEVuJzFOTXAcd12r7MiJXtXgccwRqFzFJsWKITf2znzxAC/06a8PCfUeFBSNSoei2oFy/vyMfuWnNXBNqLSDBlNzGE+m7fw+eWe+gFDbKN3x3xUCBjV9I0d8q2NWbWkjjK8USrY3FMHfkveguHBDcEAZmM5aSSjzYINNG4XI3bRbgXqEY6c1R2LFrDMQ6ucfBbR5Hlw/j/aI2miZlUVM6/J6Da/Nqymowzz1QxzaNzvUPkbKjCqfopPQ9vszPSR7HbLGr9JE7C8X0/UAave92vi6wCMTm66y81JYNji0puaRccqDD/fsNRzWM4w/huDmMpVJlwRHZEQROLg0kqCSBaauMHn8h58qsQ4uRU666EJuqTmpmFjyRcdnLb8haQHb5Gaki/bMSgOpFKQmkGP/UPDTVsRv5c8Yajg2wXtJBmjDS5IIKB536zevIu7PpsMtXyoPdVUKq9lUl9/sEdnGWuRMkVz3H3mZ3mwnKZzMrQmlf8MknylFEUDTzWXjfq1MHBTXzbqA8pb1bxSn2z7Dl7R6qoOt/iX69JP6jLccTdh1MKPpPLo2t0AiZRNigrKUwW+w9Zn7BhmxiZ0nc+T4hp3bTr2NAzlxqmd46Sk71J7rDyGI2s9eqU2HVQnF//qb+BLigpyJ97Bvyz4q63Z1IPnxciFcP98C0lxVWpjLEVuU1SApfI9opxeQitHYC61Ng1eOvHoJZzoqHWWE8GT0Cuf6DSMSQguepFCGU1r22oIHdHOE79bwIuaCCiX4chWyZZcC3Cy9NcH/ProCbBYW8xTVSSGnoVKZHLiG+03BG9QajTaSmMzAHRpdRwXFQCppVPHj7ztOQzL+KM98hXW1um8SLBTu/JfgQbqeUIUQH4mVEg6/OFEvXodQVCl5Ck62GQAIjXlMZt7BwwqKE2+1caj97jOarqauhuj/Rh/hrrPOoInIxkMtS6HThlUkFRHPJMpgwrWu6JN6pxNhRcGFbQwPC7G3fnmRSiOrGsBRFp7v1BMp3gwuGFwGAh4+aZI1K6W5UQUigosUVUKLaDzUyj72GillGgjLm0HI+2g2Clx7ir8kyt5zas6GP0rYj/FRYG5Fwzh2LKSmWhvx1QanwHnxxMyHsYo02vffJtoaapPfOH1oHywtNaY8gQ4OHmQeaukSVv27OKKgbu8UciAt1FWAnU2a3R0+pYVMNRQpreVt7e4q9XARUnDpKNSm6XDu1Rpzz8rnn0zQ2ex+fs2GZXqBtQanu4HQ0MKIQpQ0dWnpWogfSRHQB/1l5piL4sMIsbz7StsLe9GGVnwMOlK28rWbTzkNfWNVLTu0GDwoRsl/VYMtV2iN8/hBhlPbql53B7r/Xwg/Hu7hbtBOvf1jNHLOR60a8fCBvEIdaYXXhgey2KA+kbsbx9fOMdwXj54RYl/iuFB2mOhjUfhg+SdnMgR7aF3ev5PqllV1Cd8Xzi8qIOUK6EjHpYjjBBeUy69a053ZTRUVGrkdlXByZ6rg3Px9vfuabM5fG9fUX/fKeXS87wazWakFUpI/Hg4Gw50a0E7OGD1vIwqZbnhc9dFVLvyuNlslBuU3kHkieAGvO58je6x++BtTILL9OZDhec9fYzFJbJ5XQb1mfmqTu2iXv4PdiVIhA7a63DV/+jfYqn3ojebRWW/L7Idb4irj/2RFPz7Zt3nSfd2YM0DGTjMRHfC50Gs+e3jb1Bi8Tqfa7W8jwRDxlM4tnwSg/ThJvP77pPqnk2EDtdTteZKL1zIwqzfr+Tlq35/eSOoWRutGhez+KSXfYHP+SuN9VZLs1VtdFgWo9G0d1jM8lPuBjvjjDPOOOOMM84444wvxn/53s1jPAEg1wAAAABJRU5ErkJggg==


எங்கும் மனிதர்கள். உலகில் ஜனத்தொகை பெருகிக்கொண்டே போகிறது. இந்தியாவில் 1000 கோடி மக்களூக்கு மேலாகிவிட்டது. எங்கே பார்த்தாலும் மனிதர்கள். எங்கே பார்த்தாலும் மனிதக் கூட்டம். இவர்கள் பெருகப் பெருக தண்ணீர் பஞ்சம். மனிதனால் அசுத்தமாக்கப் பட்ட நதிகள், தீமைதரும் வேதிப் பொருள்கள் கலந்த காற்றூ. "பிற உயிர்களல்லாம் ஒன்னுமே இல்லை மனிதந்தான் உயிர்களீல் சிறந்தவன்" னு இவனே நினைத்துக் கொள்றான். இவ்வுலகே அவனுக்குத்தான் சொந்தமாம்.  அவன் நெனச்சா நாயையும் பூனையையும் கொஞ்சுவான், பறவைகள சுட்டுக் கொல்லுவான். ஆடு மாடுகள கொன்னு சாப்பிடுவான். பாலை மாட்டிடம் இருந்து திருடுவான், தேனை தேனீக்களீடம் இருந்து பறீத்து சாப்பிடுவான். அவன் வாழ்வதற்காக, அவன் வசதிக்காக,  இவ்வுலகில் என்ன வேணா செய்வான். இவன் பண்ற அநியாயத்தை எல்லாம் நியாயப் படுத்த இவன் வசதிக்கு, இவன் மன வியாதியை சரி செய்ய கடவுள்ணு ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கி, இவன் மனபிராந்தியைத் தீர்க்க இவனே உருவாக்கிய கடவுள் என்கிற கற்பனையை வணங்கி, வாழ்த்தி, அவனை அவனே ஏமாத்தி கடைசியில் செத்து ஒழிகிறான். இத்தனை சாதாரணமானவந்தான் மனிதன் என்பதை உணராமலே வாழ்ந்து சாவது அதைவிட பரிதாபம்.

 Related image


வாழ்க்கைனா என்ன?ணு புத்தனுக்குப் புரிந்ததுபோல் எனக்கும் புரிந்ததுபோல் தோனுது. இது அகந்தை அல்ல! உண்மையை உளறூவது அகந்தையும் அல்ல. அறீயாமையும் அல்ல!

மனிதர்கள் மிகவும் சாதாரணமானவர்கள். இதில் நான், நீங்கள், அவள், அவன், அவர்கள் எல்லோரும் அடங்குவார்கள். இதில் பலவகை  மனிதர்கள். சந்தர்ப்பவாதிகள், கோழைகள், ஏமாற்றூக்காரர்கள்,  காமுகர்கள், முட்டாள்கள் இப்படி பலவகை மனிதர்கள். இவர்களால் இவ்வுலகிற்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. நாளூக்கு நாள் இவ்வுலகை அசுத்தப் படுத்துகிறார்கள். ஏதேதோ உளறூகிறார்கள், நியாயப் படுத்துகிறார்கள். ஆமாம் சாகும் வரை. இவர்கள் செத்த பிறகு இதே வகை மனிதர்கள் பல தோன்றூகிறார்கள் இதே போல் வாழ்கிறார்கள் சாகிறார்கள்.

Friday, May 24, 2019

மரணப்படுக்கையில் ம நீ ம. எல்லா இடத்திலும் டெபாசிட் காலி!

ம நீ ம வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட எல்லா இடத்திலும் டெப்பாசிட் காலி என்பதே உண்மை நிலவரம். அதைச் சொல்லாமல், ம நீ ம பெரிய மூனாவது சக்தியா உருவாகி, மூனாவது இடத்தில் வந்துட்டாரு, நாலாவது இடத்தில் வந்து மண்ணக் கவ்விட்டாருனு சொல்லி சப்பை கட்டு கட்டி காமெடி பண்றானுக தமிழ் மீடியாக்கள்.

பதிவான மொத்த வாக்கில் 16% வாங்கினால்தான் டெபாசிட் கிடைக்கும் என்கிறார்கள். எனக்குத் தெரிய எந்த ஒரு தொகுதியிலும் ம நீ ம வேட்பாளரும் 16% பெறவில்லை.

நகரங்களாவது பரவாயில்ல, கிராமங்கள் (கிராமம்தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்ணு சொல்லிக்கிட்டு அலைந்த??) பக்கம் 1-2% ஓட்டுத்தான் விழுந்து இருக்கு!

இவரு அப்துல் கலாம் வீட்டிலிருந்து கட்சி ஊர்வலம் ஆரம்பிச்சாரு. பொறந்த ஊரு பரமக்குடி. சரி இராமநாதபுரம் தொகுதியிலே என்ன ஓட்டு வாங்கி இருக்காரு நம்ம பலிகடா விசயபாசுகர்னு பார்த்தால்
2 %  ஓட்டு வாங்கி இருக்காரு. டெபாசிட்க்கு சான்ஸே இல்லை

ட்விட்டர்ல நாலு பேரு ஃபாலோ பண்ணதும், தப்புக் கணக்குப் போட்டு, மரண அடி வாங்கியாச்சு. இப்போவாது திருந்துவியா?
அனேகமாக கெளதமி, வாணி எல்லாம் மோடியின் வெற்றியையும் மநீம வின் பரிதாப நிலையைப் பார்த்து கொண்டாடி டான்ஸ் ஆடி செலெப்ரேட் பண்ணி இருப்பாங்க- இந்தாளு மண்ணைக் கவ்விய நிலையைப் பார்த்து.

சும்மா அப்துல் கலாம் என் தந்தையார், பாரதி என் தாத்தா, காந்தி என் பாட்டன்னு பீலா விட்டுக்கிட்டு திரிய வேண்டியதுதான். நீ பண்ற காந்தி-கோட்சே அரசியல் எல்லாம் இன்றய தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது. அப்படியே எடுபட்டாலும் திமுக வுக்குத்தான் அந்த ஓட்டும் போகும்போல!

அந்தாளு மோடி தமிழ்நாட்டைத் தவிர எல்லா மாநிலங்களிலும் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளார். நீ இன்னும் வாய் கிழியப் பேசுற?!!

இவரு, நம்ம மோடிக்கு  அட்வைஸ், ஓட்டே போடாத தமிழ் நாட்டையும் மோடி ஓர வஞ்சனை இல்லாமல் கவனிக்கனுமாம்.
அடேங்கப்பா! 4% ஓட்டு வாங்க வக்கில்லை! அறிவுரை வேற!

தமிழ்நாட்டு மக்கள் மோடியை பிரதமராக்கலையாம்ப்பா. மோடிக்கு ஓட்டுப் போடலையாம். இந்த மேதை கண்டுபிடிச்சு கிழிச்சுட்டாரு!!

சரி,  பி ஜெ பி போட்டியிட்ட இடங்களீல் தமிழ்நாட்டில் ம நீ ம என்னத்தைத்தான் புடுங்குச்சுனு பார்ப்போம்,

கன்னியாகுமரி, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, இந்த மூனு  தொகுதியிலும். பி ஜெ பி எத்தனை லட்சம் ஓட்டு வாங்கி இருக்கு, ம நீ ம வேட்பாளர் எத்தனை ஆயிரம் வாக்கு பெற்றிருக்கார்கள்னு பார்த்தால் உன் வண்டவாளம் எல்லாம் தண்டவாளத்தில் ஏறிடும். நீயும் கோட்சே அவன் தாலினு சொல்லிக்கிட்டு அலைஞ்ச, ஆனா என்ன பண்றது  ஒரு பய மதிக்கலை!

ம நீ ம பதினாலு மாத குழந்தையாம்ப்பா . ம நீ ம இன்னும் வயசுக்கு வரவே 12-15 வருடமாகுமாம். அப்புறம்தான் எல்லாரையும் கவர்ந்து ஓட்டு வாங்கி கிழிப்பாளாம்!  

ஆமா, குழந்தையை ஏன் எலக்‌ஷன்ல நிக்க வைக்கிற? வளந்து ஆளான பிறகு நிக்க வைக்க வேண்டியதுதானே? குழந்தை அது இதுனு சொல்லு ஒளறித் தள்ளுறான்ப்பா.

 பிரதமாரனதும் மோடி தமிழ்நாட்டைத்தான் ரொம்ப கவனிக்கனுமாம்? இவரு சொல்லிப்புட்டாரு. ஓட்டுப்போடாத மாநிலத்தை என்ன மயிறுக்கு கவனிக்கனும்?! அதான் நீ இருக்கியே கவனிக்க? நல்லா ஜல்லிக்கட்டுனு தூண்டிவிட்டு வேடிக்கை பாரு. 

 எதிரியா இருந்தாலும் வென்றவனை "பாராட்டுவது" நாகரீகம். அதுகூடத் தெரியலை இந்த வெளக்கெண்ணைக்கு!

அனேகமாக ம நீ ம அம்புட்டுத்தான்! கொண்டு போயி குழியத்தோண்டி பொதைக்க வேண்டியதுதான்.


Thursday, May 23, 2019

தினகரன் பெரிய வாயில வச்சுட்டானுக ஆப்பு!

ஆர் கே நகரில் ஊலாப்பாலா வேலையெல்லாம் பண்ணி ஜெயிச்சதும் என்னவோ தமிழ்நாட்டையே இவந்தான் ஆளப்போறான்.. இவனுக்கு வாயி  வேற நல்லா நீளமா பெருசா இருக்குனு ஆளாளுக்கு கதை விட்டானுக.

இப்போ நல்லா வாயில தூக்கி வச்சானுக இவனுக்கு, தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்கள்!

எல்லா இடத்திலேயும் டெப்பாசிட் காலி!
Image result for ttv dinakaran

இப்போ பேசு!

பேசுவியா! பேசுவியா?னு சப்பு சப்புனு மொகறையிலேயே அறைஞ்ச மாதிரி வந்து இருக்கு ரிசல்ட்!

இதோட இவனுக்கும் இவன் ஆத்தா முன்னேத்த கழகத்துக்கும் கருமாதி பண்ணி முடிச்சிடுங்கப்பா!