Monday, June 1, 2020

என்னடி எப்படி இருக்க? மீ டூ காலம்! (20)

கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லாத முன்னுரை:

அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் கேஸ்கள் இன்னும் அதே போல்தான் தொடர்கிறது. 104000 இறப்புகள். 1.7 மில்லியன் பாசிட்டிவ் கேஸ்கள்.

மக்களால் அடைந்து கிடக்க முடியவில்லை. வெளீயே வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாவற்றயும் திறக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். மறூபடியும் அதிகம் பரவும் என்பது தெரிந்தும், மக்கள் வெளீயே வர்ராங்க.

வாஷிங்டன் ஸ்டேட்லதான் அமெரிக்காவில் முதன் முதலில் அதிக கேஸ்கள் இருந்தது. அதிக உயிரிழப்பும் ஏற்பட்டது. ஒரு மாதிரி பீக் கை அடைந்து இப்போ ஓரளவுக்கு சரியாகிவிட்டது. இதுபோல் எல்லா மாநிலங்கள்லயும் ஆகும் என்பது தெரிந்தாலும் யாருக்கும் பொறூமை இல்லை. விஞ்ஞானிகள் சொல்வதெல்லாம் யாரும் கேட்பதாக இல்லை.

சைனாவில் மட்டும் 83,000 கேஸ் கள், 4,600 உயிரிழப்போட நின்றூவிட்டது போல் கணக்குக் காட்டுறாங்க. இதை யாரும் நம்பவில்லை.

இந்தியாவில் இப்போ அதிகமாகிறது. இருந்தாலும் அமெரிக்கா நியூஸ் தான் இந்தியாவில் பார்க்கிறாங்க. என்ன இப்படி அமெரிக்காவில் சாகிறாங்கனுதான் ஒரே "கவலை"!

-------------------

"I think we all are going to get infected by this Coronovirus, Caro!  It is like oxygen. The virus is everywhere. Impossible to escape"

"Yeah, it is quite possible, we all will get infected if not today, may be  tomorrow or six months from now."

"Some of us will make it and some will have to die"

"The lucky ones?"

"Ha ha ha You mean people who die are lucky?"

"Did I say that? You are saying that."

"No, I am really wondering who is lucky? The one who is going to die or one who is going to recover?"

"Dont you think the people who recover are lucky?"

"I dont know. You think after this "corona lesson" they will become different people once all this over? Or they will go back to "the same" again?"

"They might get better."

"I don't know. People will not change, Caro. Have you seen "Unforgiven"?"

"Of course"

"Remember, William Munny will get flu and will be almost dead? But, once he recovers, and become normal again, he will continue his "murdering business". That's what people really are. People don't change, Caro"

"You are becoming cynical"

"No, I am always cynical."

"Thats not true. Not when you were a child. Right?"

"How would you know?"

"Children are simple-minded. They become like you once they grew up"

 "You know who will get the credit when they come back alive?"

"Who?"

"The God!"

"Ha ha ha. What if they die?"

"I guess God will get credit for that too"

"Probably not. May be Satan?"

"So, Satan outfights the God sometimes?"

"I dont know"

"I am sure he does"

"It is not God's fault that hey give all the credit to him. Right?"

"Of course not. He does not exist. How will anything will become his fault?"

"Ha ha ha"

"I was thinking Why Americans are not able to control this virus by "behaving"?"

"And?"

"Suppose, you tell them, if you want to live, there is only one condition. That is, you should not have sex!"

"Ha ha ha"

 "You know what will they do? I think will fuck for one last time and die rather than living"

"Ha ha ha"

"I am serious. That's what we are"

"It is funny too"

"America does not have Buddha or Jesus"

"What do we have?"

"Bunch of business-minded people and conservative politicians who run this country and of course porn and alcohol"

"America also has you and me. Are we not sensible people?"

"I am talking about the bigger picture. See once they reopened, look at the beach and lake of ozark. People just dont care anymore about social distancing. This is what we are. We are not good enough to handle this kind of situation. If two people follow the rules and thousands don't, what will happen?"

"We lose, I guess"

"I think this virus outfights us!"

"I dont understand. Why the death rate is so high in US, UK, Spain, Italy and France? It is not as high in India?"

"India has a pretty warm weather. May be the virus is less aggressive in warm weather? Texas and California are doing better than New york and Illinois."

"Yeah Texas dont have that many deaths. It is a big state with huge population. May be because it is warm?"

"May be. The death-rate is relatively low in India and countries which have warm weather"

"It is possible it may have got mutated to another virus in warm weather and which is not that deadly?"

"Idk,Caro. Let us understand some virology. Caro! You are the master! According to Baltimore classification, what type of virus is this?"

"This belongs to type IV, I believe. The genome has (+ve)- single-stranded RNA in Coronaviruses"

"So, it is an RNA virus. Just like HIV? Genome has single-stranded positive-sense RNA just like HIV"

"Not quite, HIV has reverse transcriptase as well but Coronaviruses do not have that enzyme. HIV is classified as type VI "

"Why is that?"

"HIV has (+ve sense) single-stranded RNA as well but it is a retrovirus, Coronavirus is not a retrovirus. They replicate in a completely different manner"

"Though they both have positive-sense RNA as their genome? How are they different? Their target cells are different, that I know"

"Yeah, HIV targets helper T cells,  those are immune cells or a kind of white blood cells but Coronavirus targets lung cells and bronchi."

"And How they replicate?"

"Coronavirus replicates just like poliovirus but it gets into lung cell, not muscle cells. As soon as it gets into cytoplasm, it releases its single-stranded RNA. The RNA acts just like a messenger RNA. It will be taken to Ribosome and get translated to proteins necessary for making new daughter viruses. Not only that it has an enzyme called replicase, it will make a -ve sense RNA strand which is complementary strand of genome (+)-ssRNA. Then the negative strand  ssRNA will be used as a template to make +ss-RNA genome. It can not muliply its positive sense ss-RNA without making complementary - sense ss-RNA"

"So, it never gets into nucleus at all? Does not make DNA? Does not integrate in our chromosome at all"

"That is correct. It does not. At least for replication."

"How about HIV?"

"HIV enters helper T cells (a kind of white blood cells) just like Corona virus. Once it get into cytoplasm, reverse transcriptase, makes a complementary (-ve sense) DNA using this +ssRNA genome. Then that DNA used as template to make a complementary DNA strand. Once it makes both strands of DNA which is a "copy" of its genome in a DNA form. It is taken into our nucleus and an enzyme called inegrase, inserts the DNA piece into the chromosome (DNA) of helper T cell and it will get transcribed and make all the necessary proteins and the ss-RNA genome and all the enzymes such as reverse transcriptase, hiv protease, integrase to make daughter viruses. It will make lots of them and then eventually the helper T cell will not be able to survive and dies"

"Thats beautiful. The way they invade our cells and makes more of their children!"

"Beautiful? You are crazy!"

"Look at as a natural process. Dont act like a normal selfish human being, Caro! It is beautiful like your ass movements when you walk around"

"Really?"

"The pity is only I can watch it!"

"Ha ha ha"

-to be continued


Relax please


No comments: